Obchodní podmínky společnosti Brokers Help s.r.o. při provozování internetového portálu https://chci-kredit.cz

 

1. Úvodní ustanovení:

1.1.Provozovatelem internetového portálu https://chci-kredit.cz (dále jen „Portál“) je společnost Brokers Help s.r.o., IČ: 07857161, se sídlem Korunní 2569/108, 10100 Praha 10, CZ, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 308789 (dále jen „Správce“).

1.2. Správce je právnickou osobou, která je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“).

1.3.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním Portálu jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“). Obchodní podmínky dále upravují některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v případech, kdy Správce vystupuje vůči spotřebiteli jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

 

2. Práva a povinnosti stran při užívání Portálu:

2.1.Portál má informativní funkci, když zájemcům o spotřebitelský úvěr nabízí zprostředkování spotřebitelských úvěrů, jež jsou dostupné na trhu finančních služeb, a to dle kritérií tam uvedených Správcem.

2.2.Uživatel bere na vědomí, že Správce sám není poskytovatelem žádného spotřebitelského úvěru nebo jiného finančního produktu.

2.3. Portál Uživatelům umožňuje vyplnit a odeslat kontaktní formulář (někdy označen jako „nezávazná žádost“; dále jen „kontaktní formulář“). Do kontaktního formuláře Uživatel uvádí své osobní údaje (kontaktní email, telefonní číslo).

2.4.Odesláním vyplněného kontaktního formuláře Uživatel žádá, aby byl kontaktován poskytovatelem (dále je „Poskytovatel“) finančního produktu za účelem poskytnutí dalších informací o tomto produktu a ohledně případné nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu.

2.5.Odeslání vyplněného kontaktního formuláře není závaznou žádostí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a neslouží ani ke zprostředkování uzavření konkrétní smlouvy o spotřebitelském úvěru Správcem.

2.6.Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může údaje odeslané Uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře použít k předběžnému posouzení, zda Uživatel splňuje podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, o nějž Uživatel odesláním formuláře projevil zájem. Za tímto účelem může Poskytovatel údaje použít: a) k jejich porovnání s kritérii stanovenými Poskytovatelem pro poskytnutí příslušného

finančního produktu (tj. např. k porovnání měsíčních příjmů Uživatele a potřebných měsíčních příjmů ke splácení úvěru, ke zjištění, zda Uživatel splňuje požadavek bezdlužnosti apod.), b) k nahlédnutí do interního registru Poskytovatele, c) k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) a do Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“).

2.7.Na základě předběžného posouzení Poskytovatel rozhodne o tom, zda bude kontaktovat Uživatele s dalšími informacemi ohledně finančního produktu, který Uživatel poptává, a následně s případnou nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu.

 

3. Zpracování osobních údajů

3.1.Podmínky zpracování osobních údajů Uživatelů Portálu Správcem se řídí Informací o zpracování osobních údajů Uživatelů Portálu, která je dostupná zde.

 

4. Závěrečná ujednání

4.1.Právní vtahy mezi Správcem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

4.2.V některých případech může být Uživatel z Portálu přesměrován přímo na webové stránky Poskytovatele, kde může vyplnit vlastní kontaktní formulář Poskytovatele.

4.3.Uživatel bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Správce či třetích osob.

4.4.Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál jsou chráněny autorským právem.

4.5.Obchodní podmínky mohou být Správcem jednostranně měněny či doplňovány; tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

4.6. Kontaktní email pro řešení jakýchkoliv reklamací je: info@chci-kredit.cz. V případě, že dojde mezi Správcem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. V případě, že se spor týká poskytování nebo zprostředkování finančních produktů, je příslušným subjektem k rozhodování finanční arbitr, viz čl. 4.9. těchto Obchodních podmínek.

4.7.Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.03.2019 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky platné a účinné do toho dne.

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

V případě zájmu nás prosím kontaktujte emailem a my si s vámi dohodneme osobní setkání.

 

SPOLEČNOST:

Brokers Help s.r.o., Korunní 2569/108, 10100 Praha 10, CZ

IČ:

07857161

KONTAKTY:

Email: info@chci-kredit.cz, Tel.: 212 248 636

Společnost Brokers Help s.r.o. není poskytovatelem půjčky, nýbrž pouze zprostředkovatelem a správcem reklamních kampaní a této domény. Společnost Brokers Help s.r.o. je zastoupená jednatelem Jiřím Šípkem, který je vlastníkem registrace ČNB jako "Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru".

 

Tyto Internetové stránky nejsou napojeny na automatizovaný systém na vyhledávání finančních služeb, a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb. Všechny žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových společností jsou zpracovávány individuálně na základě poskytnutých údajů. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční služby s úvěrovými společnostmi.

© 2019 Brokers Help s.r.o. All Rights Reserved    |    Obchodní podmínky